ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI  NHÂN VĂN

***********

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: VĂN HỌC

MÃ SỐ: 5220330

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

                      

 

 

Hà Nội, 5/2015

(Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)

files/Tong-hop-De-cuong-hoc-phan-Van-hoc-chuan-2015final.doc

Top