ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CHƯ TỬ

(Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters))

 

1. Thông tin về giảng viên:

* Giảng viên 1

- Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu

- Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Thạc sĩ.

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học

- Điện thoại: 04.8235181  -   0987878557

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh điển Nho gia

+ Giáo dục khoa cử Nho học

* Giảng viên 2

- Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn

 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.

- Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Đại học Quốc gia Hà Nội

- Điện thoại: 0912000058

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nho học,

+ Văn học Việt Nam

+ Lịch sử tư tưởng

* Giảng viên 3

- Họ và tên: Lê Phương Duy

- Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ.

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học

- Điện thoại: 0912536659

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh điển Nho gia

2. Thông tin chung về môn học:

 • Tên môn học: Chư Tử

(Tên tiếng Anh: Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters))

 • Mã môn học: SIN 3052
 • Số tín chỉ: 3
 • Môn học:    - Bắt buộc: 

- Lựa chọn: þ   

 • Môn học tiên quyết: Hán Nôm cơ sở (SIN 1001).
 • Các yêu cầu đối với môn học: Chấp hành đúng quy chế, thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị đủ học liệu, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ.
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 • Lý thuyết     :  45 (Giảng lý thuyết: 39;  Bài tập trên lớp: 3;  Thảo luận: 3)
 • Thực hành   : 0
 • Tự học        : 0
 • Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học:

3.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên hiểu được ở mức độ tổng quan về tư tưởng triết học, các nhân vật, các tác phẩm tiêu biểu, sự hình thành, phát triển và ảnh hưởng của các học phái thời Tiên Tần như Đạo gia, Danh gia, Mặc gia, Pháp gia, Âm dương gia…

Tăng cường vốn tri thức về từ ngữ và ngữ pháp Hán văn cổ, nắm được đặc điểm phong cách của loại hình văn bản Chư Tử và những vấn đề điển chương chế độ, văn hoá…hàm chứa trong các văn bản đó để có thể minh giải, khai thác được văn bản Hán Nôm, tạo nền tảng để  học tiếp các học phần khác và lên bậc học cao hơn.

(Xin xem chi tiết file đính kèm)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Chu tu.doc)DCMH_Chu tu.doc 160 kB2017-12-06 14:452017-12-06 14:45
Top