ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV

(Vietnam’s Chinese Writings from 10th  Century to 14thCentury)

 

1. Thông tin về giảng viên

* Giảng viên 1

 • Họ và tên: Phạm Văn Khoái
 • Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, Giảng viên chính
 • Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 16h30'  P.412 - Nhà B -

336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 • Điện thoại: 8.544081 – 090.329.1309
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:

        + Nghiên cứu văn tự học (văn tự học chữ Hán, văn tự học chữ Nôm).

        + Nghiên cứu Hán văn, Hán văn Việt Nam.

* Giảng viên 2     

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Cường
 • Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 16h30'  P.412 - Nhà B -

336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 • Điện thoại: 0983.525.080
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Ngôn ngữ văn tự học cổ điển
 • Chữ Nôm
 • Phiên dịch học
 • Nho học.

2. Thông tin chung về môn học  

     - Tên môn học          :   Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV

                          Vietnam’s Chinese Writings from 10th  Century to 14thCentury

- Mã môn học           :      SIN3047

- Số tín chỉ               :      2

- Môn học:       :         - Bắt buộc:  þ

- Lựa chọn: 

- Các môn học tiên quyết    : SIN 1001 - Hán Nôm cơ sở

     - Các môn học kế tiếp         :      SIN3019- Hán văn Việt Nam thế kỷ XV – XVIII

- Các yêu cầu đối với môn học: 

 • Cần nắm được lịch sử Việt Nam giai đoạn này ở một mức độ cần thiết.
 • Cần có những kiến thức về ngữ văn Việt Nam trung đại ở mức độ nắm bắt toàn cảnh.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

 • Nghe giảng lý thuyết      :       30
 • Làm bài tập trên lớp       :       0
 • Thảo luận                      :       0

-  Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

3.1. Mục tiêu chung

          - Nhận thức được những nét chính yếu nhất về bối cảnh xã hội ngôn ngữ của giai đoạn thế kỷ X-XIV, vai trò của chữ Hán, Hán văn, văn bản Hán văn trong bối cảnh xã hội ngôn ngữ đó.

           - Thông qua các độc bản cụ thể, người học nắm được một lượng chữ Hán, văn phạm Hán cũng như nội dung và ý nghĩa của các độc bản Hán văn Việt Nam trong mối quan hệ với các vấn đề lịch sử, xã hội, văn hóa của một giai đoạn dài đến 5 thế kỷ.

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học:

         - Nắm được bối cảnh xã hội ngôn ngữ của giai đoạn thế kỷ X-XIV, vai trò của chữ Hán, Hán văn, văn bản Hán văn trong bối cảnh xã hội ngôn ngữ đó.

        -  Phân loại Hán văn của giai đoạn theo các đặc trưng chức năng và phong cách.

         - Phiên âm, dịch nghĩa các độc bản, trích đoạn độc bản tiêu biểu.

         - Phân tích giá trị về nội dung cũng như ngôn ngữ của độc bản được trích giảng, tuyển giảng.

         - Vận dụng những tri thức tích lũy qua học phần, người học có thể tự đọc thêm một số văn bản Hán văn khác.

Top