Đào tạo đại học
Đề cương môn học: Phân tích văn bản chữ Nôm
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013       ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VĂN BẢN CHỮ NÔM (Analysis to Texts in Nom Script)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1     &...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 3 (Xuân thu - Tả truyện)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 3 (XUÂN THU – TẢ TRUYỆN) (The Five Classics 3 (Chunqiujing with Zuo’s Comments))     1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 -Họ và tên: Phạm ...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 2 (Lễ - Dịch)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 2 (LỄ -DỊCH) (The Five Classics 2 (Lijing-Yijing))   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chức danh, học hàm, ...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 1 (Thi - Thư)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 1 (THI – THƯ) (The Five Classics 1 (Shijing-Shujing))     1.Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chức danh, học hà...
Đề cương môn học: Lịch sử Kinh học Nho gia
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ KINH HỌC NHO GIA (A History of Confucian Classics Studies)   1. Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chứ...
Đề cương môn học: Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV (Vietnam’s Chinese Writings from 10th  Century to 14thCentury)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 Họ ...
Đề cương môn học: Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX (Vietnam’s Chinese Writings from 19th  Century to 20thCentury)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 - ...
Đề cương môn học: Đường thi - Cổ văn
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2013       ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG THI -  CỔ VĂN (Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings)     1.Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Phạm Á...
Đề cương môn học Chư tử
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHƯ TỬ (Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters))   1. Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 - Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu - Chức danh, học ...
Chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ Đại học, ngành Văn học - Đề cương học phần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI  NHÂN VĂN ***********     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 5220330   ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN                              Hà Nội, 5/2015 (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) files/Tong-hop-De-cuong-hoc-phan-Van-hoc-chuan-2015final.doc
Top