Đào tạo đại học
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học, ngành Văn học - Đề cương học phần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI  NHÂN VĂN ***********     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 5220330   ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN                              Hà Nội, 5/2015 (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) files/Tong-hop-De-cuong-hoc-phan-Van-hoc-CLC-final-2015.doc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - 2015
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 52220330 (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)   PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: &...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - 2015
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 52220330 (Ban hành theo Quyết định số 3603/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)   PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: &...
Bản mô tả các học phần hệ chất lượng cao (CLC) năm 2015
1. PHI1004       Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1          2 tín chỉ Học phần tiên quyết: không Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp cho người học: Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung ...
Bản đặc tả CTĐT chuẩn trình độ Đại học và CTĐT CLC trình độ ngành Văn học
Phụ lục: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VĂN HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3603/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Đơn vị cấp bằng Trường ĐHKHXH&NV Đơn vị giảng dạy Trường ĐHKHXH&NV Đơn vị ...
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X Văn Chuẩn
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X Văn Chuẩn HỌC KỲ 1 STT MMH TÊN MÔN HỌC SỐ TC Số tiết/tuần  HP tiên quyết HP học trước 1 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 2 2 INT1004 Tin học cơ sở 3 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 4 LIT3044 Văn học dân gian Việt nam 5 5 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ 3 6 ...
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X Sư phạm Ngữ văn
HƯỚNG DẪN LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN   TT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Học phần tiên quyết Lịch trình giảng dạy Ghi chú HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (M1) (Không tính các học phần 6...
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X CLC
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X CLC Học kỳ 1 STT MMH TÊN MÔN HỌC SỐ TC Số tiết/tuần HP tiên quyết HP học trước 1 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (1) 2 2 INT1004 Tin học cơ sở 3 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 4 LIT3044 Văn học dân gian Việt nam 5 5 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 6 Học phần tự chọn ...
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X ngành Hán Nôm
Tiến trình đào tạo áp dụng từ khoá QH-2015-X ngành Hán Nôm Học kỳ I   STT Mã học phần Tên học phần TC Số tiết/tuần Học phần tiên quyết Học phần học trước 1 PHI 1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 2 INT 1004 Tin học cơ sở 3 3 HIS 1056 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 4 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ ...
Chiếu phim phục vụ học tập và nghiên cứu điện ảnh "West Side Story"
CHIẾU PHIM PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỆN ẢNH CHUYÊN ĐỀ PHIM CA NHẠC WEST SIDE STORY (Câu chuyện phía Tây) Tiếp tục hoạt động chiếu phim thường kỳ, Câu lạc bộ điện ảnh (do Bộ môn Nghệ thuật học và BCH chi đoàn khoa Văn học sáng lập) tổ chức trình chiếu bộ phim West side story của nền điện ảnh Hollywood.   Địa đ...
Top