Lịch học Cao học Hán Nôm và Văn học tháng 11/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày   tháng 11 năm 2013


LỊCH HỌC CAO HỌC HÁN NÔM THÁNG 11/2013


STT

Môn

Giảng viên

Thời gian

Giảng đường

 

2

Mạnh Tử

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Thứ 5 hàng tuần, từ 18hoo đến 20h00 14/11/2013 đến 19/12/2013

111 C

HN 2011, 2012

3

`Chữ Nôm và một số vấn đề lịch sử tiếng Việt

TS. Lã Minh Hằng

Thứ 2, 3, 4, 6 từ từ 18hoo đến 20h00 11/11/2013 đến 16/11/2013

111 C

HN 2011, 2012

 

CHỦ NHIỆM KHOA

(Đã ký)


PGS.TS Đoàn Đức PhươngTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày   tháng 11 năm 2013LỊCH HỌC CAO HỌC VĂN THÁNG 11/2013


STT

TÊN HỌC PHÂN

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

Chuyên ngành

Lưu ý

1

Lý thuyết tự sự học

TS. Diêu Thị Lan Phương

Thứ 2, thứ 6 hàng tuần từ 11/11/2013 đến 29/11/2013

18h00 đến 20h00

305 G

Cao học Văn K2012 chuyên ngành Lí luận Văn học và Văn học nước ngoài

2

Tâm lí học sáng tạo văn học

PGS.TS Trần Khánh Thành

Thứ 4 hàng tuần từ 13/11/2013 đến 18/12/2013

18h00 đến 20h00

305 G

Cao học Văn K2012 chuyên ngành Lí luận Văn học

3

Thể loại phê bình trong văn học Việt Nam

TS. Phạm Xuân Thạch

Thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 22/11/2013 đến 11/12/2013

18h00 đến 20h00

306 G

Cao học Văn K2012 chuyên ngành Văn học Việt Nam

4

Nghiên cứu Văn học Dân gian từ góc nhìn văn hóa

GS.TS Lê Chí Quế

Thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 11/11/2013 đến 22/11/2013

14h00 đến 17h00

Phòng họp Khoa Văn học

Cao học Văn K2012 chuyên ngành Văn học dân gian

Lịch học có thể thay đổi. HV liên hệ với GS.TS Lê Chí Quế

                           

                                                                       

CHỦ NHIỆM KHOA

(Đã ký)


         PGS.TS Đoàn Đức Phương

Top