Định hướng phát triển

Sứ mệnh Khoa Văn học

SỨ MỆNH

Là một trong những Khoa có truyền thống lâu đời nhất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, có uy tín hàng đầu trong toàn quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu văn học, Khoa Văn học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có tinh thần dân chủ, khoa học, nhân văn về văn học nghệ thuật và Hán Nôm học phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

+ Mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng Khoa Văn học trở thành một Khoa có tính liên ngành, bao quát được các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, cổ ngữ học, hội nhập vào môi trường học thuật quốc tế và phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Định hướng phát triển: Mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy; củng cố và hiện đại hoá những lĩnh vực truyền thống; tăng cường các hoạt động có tính quốc tế hoá, từ liên kết hợp tác quốc tế đến công bố quốc tế; xây dựng một số ngành, chuyên ngành mới; xây dựng theo hướng một đơn vị đa ngành vừa nghiên cứu vừa đào tạo (school trong đại học).

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Kiến thức cơ bản - Tư duy độc lập - Chủ động thích nghi

 

Ảnh tập thể cán bộ hưu trí và đương nhiệm chụp tháng 9 năm 2016

Top