TS. Nguyễn Thu Hiền

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 068

  • Năm sinh: 1980
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Văn học phương Đông, Khoa Văn học
  • Thời gian công tác tại Trường: từ 2007
  • Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Các công trình khoa học

[1] 阮秋贤2008《中越反封建家庭小说比较》,《中国现代文化与文学》2008年第5辑,第2330页。Nguyễn Thu Hiền (2008), So sánh tiểu thuyết phê phán gia đình phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam, Tạp chí Văn hóa và văn học Trung Quốc hiện đại số 5, tr 23-30

[2] 阮秋贤2013:《莫言小说在越南》,《社会科学研究》20136,第9093页。Nguyễn  Thu Hiền (2013), Tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học xã hội số tháng 6, tr 90-93.

[3] Nguyễn Thu Hiền (2013), Vấn đề tiếp nhận Từ Chẩm Á ở Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ, Ngôn ngữ và Văn học, (Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2013), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 334-351

[4] Nguyễn Thu Hiền (2014), Vị trí của Mạc Ngôn trong lịch sử văn học đương đại Trung Quốc, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ và học viên Sau đại học, NXB Đại học Quốc gia, tr 482-508.

[5] Nguyễn Thu Hiền (2015), Từ văn học tiên phong đến điện ảnh vết thương: Trường hợp chuyển thể phim Sống, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn tập 1 số 2, tr161-173.

[6] 阮秋贤2016:《莫言小说在越南的翻译与接受》,《杭州师范大学学报》2016年第1期。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Học báo Đại học Sư phạm Hàng Châu kỳ tháng 1 năm 2016, tr.78-84.

[7] 阮秋贤2016:《中国文学的另类现代性:以徐枕亚小说在越南的接受为例》,《日本、香港、亚洲和另类现代性》国际研讨会,201642-3号在日本神户大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Tính hiện đại khác biệt của văn học Trung Quốc: Trường hợp tiếp nhận tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, Hội thảo Nhật Bản, Hong Kong, Châu Á và tính hiện đại khác biệt tổ chức ở Kobe, Nhật Bản ngày 2-3/4/2016.

[8] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học hiện đương đại Trung Quốc ở Việt Nam trong 30 năm sau Đổi mới (1986-2016), Kỷ yếu Hội thảo Thành tựu văn học Việt Nam 30 năm Đổi mới, tr.185-195

[9] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam từ góc nhìn văn học sử, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Dịch văn học: Một số vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, tr.241-tr264.

[10] 阮秋贤2016:《看不清的中国新文学:从徐枕亚小说在越南的新文学意义说起》,《史料与阐释》复旦大学出版社,2016年,第333页至345Nguyễn Thu Hiền (2016), Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, in trong Sử liệu và thông diễn, NXB Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, tr.333-tr.345.

[11] 阮秋贤2016):20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊10期,第5266页。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu văn học hiện đại, kỳ 10, tr.52-tr.66

[12] 阮秋贤(2016):《论越南译介的台湾文学形象》第三届台越人文比较研究国际研讨会,台湾成功大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Luận bàn hình tượng văn học Đài Loan trong dịch thuật ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ 3, Đại học Thành Công Đài Loan.

[13] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật hay là “viết lại” lịch sử văn học? - Một quan sát về văn học đương đại Trung Quốc ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 30 năm Đổi mới nghiên cứu văn học, nghệ thuật và Hán Nôm: thành tựu - vấn đề - triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, tr.663-tr.678.

 

Top