Thông báo họp cố vấn học tập hệ SPNV và CLC

Nhà trường thông báo Lịch đối thoại về các vấn đề đào tạo của hệ SPNV và CLC như sau:

Hệ sư phạm: 17h Thứ Sáu, ngày 26/3

Hệ CLC: 17h, Thứ Hai, ngày 29/3

Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà E.

Nội dung trọng tâm:

Hệ SP: làm rõ khó khăn của SV trong quá trình tích lũy tín chỉ

Hệ CLC: tình hình học ngoại ngữ, môn nâng cao, tích lũy tín chỉ.

Kính mời cố vấn học tập của các lớp CLC và SPNV tới dự!

Top