Lịch học cao học H53, H54 từ 12 tháng 04 năm 2011TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== *** ===

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

LỊCH HỌC SAU ĐẠI HỌC

Áp dụng từ ngày: 12 tháng 04 năm 2011

Lớp : Cao học Hán Nôm khóa 2008 và 2009

Buổi học

(bắt đầu từ 18h)

Chuyên đề

Số TC

Giảng viên

Phòng học

Thứ 4 – thứ 6

(từ 12/4 đến 22/4)

Tinh tuyển Bách gia Chư tử

02

TS. Phạm Văn Thắm

G306

Thứ 2 – thứ 3 – thứ 5 – thứ 6  

(từ 25/4 đến 29/4)

Kinh Thi

02

PGS. TS. Phạm Văn Khoái

G306

Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

(từ 4/5 đến 9/5)

Hán văn Lê – Tây Sơn

02

PGS. TS. Nguyễn Văn Thịnh

G306

Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

(từ 11/5 đến 16/5)

Kinh Thư

02

PGS. TS. Nguyễn Văn Thịnh

G306

KT. CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM

PGS. TS. Phạm Thành Hưng

Top