Thông báo việc nhập dữ liệu cán bộ

 

THÔNG BÁO VIỆC NHẬP DỮ LIỆU CÁN BỘ

Hiện nay, theo Công văn của Trường gửi xuống, Khoa Văn học vẫn còn 13 Thầy Cô chưa nhập dữ liệu cán bộ theo kế hoạch của Trường và ĐHQGHN. Phòng Tổ chức cán bộ sẽ căn cứ vào công việc này để đánh giá cán bộ hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, cũng căn cứ vào đó để xét thi đua khen thưởng và tính thu nhập tăng thêm. Vậy đề nghị các Thầy Cô chưa nhập dữ liệu, sớm hoàn thành trong khoảng thời gian từ 9/5/2011 đến 16/5/2011. Ai chưa có bản “Hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin cán bộ”, xin mời đến nhận từ cô Nguyễn Thị Hương.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

kính báo

Top