Ban Lãnh đạo Khoa nhiệm kì 2004 - 2009

I. Ban chủ nhiệm Khoa:

Chủ nhiệm Khoa:         - PGS.TS Hà Văn Đức

Phó chủ nhiệm Khoa:   - GVC. Trần Thúc Việt

- PGS.TS Đoàn Đức Phương

 

II. Ban Chi ủy Khoa

Bí thư Chi bộ:   - PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư:       - PGS.TS Phạm Thành Hưng

Chi ủy viên:      - ThS. Nguyễn Thu Hiền

 

III. Chủ nhiệm các Bộ môn

Văn học dân gian Việt Nam:    - GS.TS Lê Chí Quế

Văn học trung đại Việt Nam:   - PGS.TS Trần Ngọc Vương

Văn học hiện đại Việt Nam:     - GS.TS Lê Văn Lân

Hán Nôm:                               - PGS.TS Phạm Văn Khoái

Văn học phương Đông:           - GVC. Trần Thúc Việt

Văn học phương Tây:              - PGS.TS. Đào Duy Hiệp

Lý luận văn học:                      - PGS.TS Đoàn Đức Phương

Nghệ thuật học:                       - GVC. Trần Hinh


Top