Các thế hệ Ban chủ nhiệm Khoa

* GS. Đặng Thai Mai

- Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1956-1957

* GS. Trần Văn Giàu

- Chủ nhiệm khoa Văn - Sử 1957-1960

* GS. Hoàng Xuân Nhị

- Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1961-1979

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS. Hoàng Hữu Yên

+ TS. Tôn Gia Ngân

+ PGS. Đỗ Đức Hiểu

+ PGS. Nguyễn Văn Tu

* GS. TSKH. Nguyễn Lai

- Chủ nhiệm khoa Ngữ văn 1980-1986

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS. TS. Đỗ Hồng Chung

+ PGS. TS. Bùi Duy Tân

+ PGS. Lê Đức Niệm

* GS. TS. Lê Quang Thiêm

- Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1987-1988

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ GS. Nguyễn Kim Đính

+ GS. Hà Minh Đức

* GS. Nguyễn Kim Đính

- Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1988-1992

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ GS. TS. Lê Chí Quế

+ GS. TS. Nguyễn Thiện Giáp

+ PGS. TS. Phạm Quang Long

* PGS. TS. Phạm Quang Long

- Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1993-1996

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết

+ PGS. TS. Nguyễn Bá Thành

+ GV. Lê Anh Tuấn

+ GS. TS. Trần Trí Dõi

* PGS. TS. Nguyễn Bá Thành

- Chủ nhiệm khoa Văn học 1996-2000

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS. TS. Hà Văn Đức

+ GV. Lê Anh Tuấn

* PGS. TS. Hà Văn Đức

- Chủ nhiệm khoa Văn học 2001-2005

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS. TS. Phạm Văn Khoái

+ GVC. Trần Hinh

+ GV. Trần Thúc Việt

* PGS. TS. Hà Văn Đức

- Chủ nhiệm Khoa 2006-2010

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS. TS. Đoàn Đức Phương

+ GV. Trần Thúc Việt

* PGS.TS Đoàn Đức Phương

- Chủ nhiệm Khoa Văn học 2010-2015

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

+ PGS.TS Phạm Thành Hưng

+ ThS Phạm Ánh Sao

* TS. Phạm Xuân Thạch

- Trưởng Khoa Văn học 2015-2020

Các Phó Trưởng Khoa:

+ Th.S Đinh Thanh Hiếu

+ TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

+ TS. Nguyễn Thu Hiền

Top