Ban lãnh đạo Khoa Văn học nhiệm kì 2015 - 2020

I. Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng Khoa:                         PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

Phó Trưởng Khoa:                 ThS. Đinh Thanh Hiếu 

         TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

         TS. Nguyễn Thu Hiền

II. Ban Chi ủy Khoa

Bí thư Chi bộ:                         PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

Phó Bí thư:                             ThS. Nguyễn Thanh Diên

Chi ủy viên:                             ThS. Đinh Thanh Hiếu

Chi ủy viên:                             TS. Diêu Lan Phương

 III. Chủ nhiệm các Bộ môn

Văn học hiện đại Việt Nam:     PGS.TS. Hà Văn Đức

Văn học trung đại Việt Nam:   TS. Đỗ Thu Hiền

Văn học dân gian:                   ThS. Lư Thị Thanh Lê

Văn học phương Đông:          ThS. Nguyễn Thanh Diên

Văn học phương Tây:              PGS.TS. Đào Duy Hiệp

Lý luận văn học:                      PGS.TS. Đoàn Đức Phương

Nghệ thuật học:                       TS. Hoàng Cẩm Giang

Hán Nôm:                                PGS.TS. Phạm Văn Khoái

 

Top