Ban Lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2010-2015

I. Ban chủ nhiệm Khoa:

Chủ nhiệm Khoa:           - PGS.TS Đoàn Đức Phương (Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác nhân sự, công tác    

                                             đào tạo Đại học hệ chính quy)

Phó chủ nhiệm Khoa:    - PGS.TS. Phạm Thành Hưng (Phụ trách công tác Đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học, Đối

                                              ngoại và hợp tác quốc tế)

  - ThS. Phạm Ánh Sao (Phụ trách Đào tạo hệ VLVH, Công tác thi đua khen thưởng, Công tác tài

     chính, Chính trị và công tác sinh viên)

 

II. Ban Chi ủy Khoa

Bí thư Chi bộ:   - PGS.TS Phạm Thành Hưng

Phó Bí thư:        - PGS.TS Đoàn Đức Phương

Chi ủy viên:       - ThS. Nguyễn Thị Năm Hoàng

 

III. Chủ nhiệm các Bộ môn

Văn học dân gian Việt Nam:       - GS.TS Lê Chí Quế

Văn học trung đại Việt Nam:       - PGS.TS Trần Ngọc Vương

Văn học hiện đại Việt Nam:        - PGS.TS Hà Văn Đức

Hán Nôm:                                      - PGS.TS Phạm Văn Khoái

Văn học phương Đông:              - GV Trần Thúc Việt

Văn học phương Tây:                  - PGS.TS. Đào Duy Hiệp

Lý luận văn học:                           - PGS.TS Đoàn Đức Phương

Nghệ thuật học:                           - GVC. Trần Hinh

Top