Ban lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2010-2015

Ban lãnh đạo Khoa Văn học nhiệm kì 2010 - 2015

I. Ban chủ nhiệm Khoa: 

Chủ nhiệm Khoa 

PGS.TS Đoàn Đức Phương 

Phó chủ nhiệm Khoa

PGS.TS Phạm Thành Hưng

ThS Phạm Ánh Sao

II. Chi ủy Khoa 

Bí thư 

ThS Phạm Ánh Sao

Phó Bí thư

PGS.TS Đoàn Đức Phương

Chi ủy viên

ThS Nguyễn Thị Năm Hoàng

III. Chủ nhiệm các Bộ môn 

Lý luận Văn học

PGS.TS Đoàn Đức Phương

Văn học Dân gian

GS.TS Lê Chí Quế

Văn học Trung đại VN

PGS.TS Trần Ngọc Vương

Văn học Hiện đại VN

PGS.TS Hà Văn Đức

Văn học Phương Đông

GV Trần Thúc Việt

Văn học Phương Tây

PGS.TS Đào Duy Hiệp

Nghệ thuật học

GVC Trần Hinh

Hán Nôm

PGS.TS Phạm Văn Khoái