ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

LỊCH SỬ KINH HỌC NHO GIA

(A History of Confucian Classics Studies)

 

1. Thông tin về giảng viên:

* Giảng viên 1

 • Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu
 • Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Thạc sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội)
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 04.8235181 -   0987878557
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh điển Nho gia, giáo dục khoa cử Nho học

* Giảng viên 2

 • Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn
 • Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Địa chỉ liên hệ: Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Điện thoại: 0912000058
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính: Nho học, Văn học Việt Nam trung đại, Lịch sử tư tưởng…

* Giảng viên 3

 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Anh
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội)
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 0979494380
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh điển Nho gia.

 

2. Thông tin chung về môn học:

 • Tên môn học: Lịch sử kinh học Nho gia

(Tên tiếng Anh: A History of Confucian Classics Studies)

 • Mã môn học: SIN 3053
 • Số tín chỉ: 3
 • Môn học:    - Bắt buộc: 

- Lựa chọn: þ   

 • Các môn học tiên quyết: Tứ thư 1 (Luận ngữ - Mạnh Tử) (SIN 3042), Ngũ kinh 1 (Thi – Thư) (SIN 3044).
 • Các yêu cầu đối với môn học: Chấp hành đúng quy chế, thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị đủ học liệu, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ.
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 • Lý thuyết: 45  (Giảng lý thuyết: 36;  Bài tập trên lớp: 6;  Thảo luận: 3)
 • Thực hành: 0
 • Tự học: 0

 

 • Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học.

 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học:

3.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên được hệ thống hóa kiến thức về kinh điển Nho gia, nắm vững được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của kinh học, hiểu được ở mức độ tổng quan về lịch sử kinh học Nho gia, vận dụng được vào nghiên cứu Nho học, văn bản Hán Nôm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Lich su kinh hoc.doc)DCMH_Lich su kinh hoc.doc 153 kB2017-12-06 14:542017-12-06 14:54
Top