ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NGŨ KINH 1 (THI – THƯ)

(The Five Classics 1 (Shijing-Shujing))

 

 

1.Thông tin về giảng viên:

* Giảng viên 1

 • Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu
 • Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Thạc sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 04.8235181  -  0987878557

     -    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh điển Nho gia, giáo dục khoa cử Nho học.

* Giảng viên 2

 • Họ và tên: Phạm Ánh Sao
 • Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Thạc sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 0902197827
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính: Văn học Trung Quốc, kinh điển Nho gia.

 

2. Thông tin chung về môn học:

 • Tên môn học:  Ngũ kinh 1 (Thi – Thư)

(Tên tiếng Anh:  The Five Classics 1 (Shijing-Shujing))

 • Mã môn học: SIN 3044
 • Số tín chỉ: 4
 • Môn học:    - Bắt buộc:  þ

- Lựa chọn:

 • Các môn học tiên quyết: Hán Nôm cơ sở (SIN 1001)
 • Các yêu cầu đối với môn học: Chấp hành đúng quy chế, thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị đủ học liệu, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ. Lớp học có quy mô vừa phải (không quá 30 sinh viên).
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết:  45  (Giảng lý thuyết: 38;  Bài tập trên lớp: 4;  Thảo luận: 3)

+ Thực hành: 15

+ Tự học: 0

 • Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học.

 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học:

3.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về mặt văn bản của hai bộ Kinh ThiKinh Thư, minh giải được một số thiên quan trọng trong Kinh ThiKinh Thư cả về phương diện ngôn ngữ và nghĩa lý, tăng cường về vốn từ ngữ và ngữ pháp Hán văn cổ, nắm được đặc điểm ngôn ngữ trong các thư tịch về Thi, về Thư, bổ sung tri thức về điển chương chế độ, văn hoá cổ, văn học, triết học…, từ đó có thể vận dụng vào việc minh giải, khai thác văn bản Hán Nôm, tạo nền tảng để học tiếp các học phần khác và lên bậc học cao hơn.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Ngu Kinh - 1.doc)DCMH_Ngu Kinh - 1.doc 184 kB2017-12-06 14:562017-12-06 14:56
Top