Định hướng phát triển

Sứ mệnh Khoa Văn học

SỨ MỆNH

Là một trong những Khoa có truyền thống lâu đời nhất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, có uy tín hàng đầu trong toàn quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu văn học, Khoa Văn học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có tinh thần dân chủ, khoa học, nhân văn về văn học nghệ thuật và Hán Nôm học phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

+ Mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng Khoa Văn học trở thành một Khoa có tính liên ngành, bao quát được các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, cổ ngữ học, hội nhập vào môi trường học thuật quốc tế và phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Định hướng phát triển: Mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy; củng cố và hiện đại hoá những lĩnh vực truyền thống; tăng cường các hoạt động có tính quốc tế hoá, từ liên kết hợp tác quốc tế đến công bố quốc tế; xây dựng một số ngành, chuyên ngành mới; xây dựng theo hướng một đơn vị đa ngành vừa nghiên cứu vừa đào tạo (school trong đại học).

 

TRIẾT LÍ ĐÀO TẠO

Khoa Văn học có triết lí đào tạo minh bạch tập trung vào phương châm sau: Kiến thức cơ bản – Tư duy độc lập – Chủ động thích nghi.

Triết lí đào tạo đó được thể hiện trước hết qua khung chương trình đào tạo. Lấy trung tâm là những kiến thức về văn học Việt Nam, khung chương trình đào tạo của Khoa Văn học cung cấp một cách toàn diện kiến thức về lí luận văn học, về Hán Nôm học (ngôn ngữ văn học cổ của Việt Nam), về các nền văn học thế giới có quan hệ và ảnh hưởng đến Việt Nam về folklore phát triển song hành cùng văn học bác học và về các nghệ thuật gần gũi với văn học đặc biệt là nghệ thuật điện ảnh. Đó là những kiến thức cơ bản mà một sinh viên văn học cần nắm được.

Để tạo nên tư duy độc lập cho người học, trên cơ sở khung chương trình và các học phần tự chọn, người học được hỗ trợ trong việc xác lập một lĩnh vực quan tâm riêng của mình. Điều này thể hiện trong việc lựa chọn các môn tự chọn, làm niên luận, nghiên cứu khoa học và đặc biệt khoá luận tốt nhiệp. Trong từng môn học, người học cũng được phát huy khả năng tư duy độc lập qua việc thảo luận và viết tiểu luận thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề khoa học do giảng viên đặt ra.

Bên cạnh tư duy độc lập,  chương trình đào tạo cũng hướng đến việc tạo nên cho người học khả năng thích nghi một cách chủ động với môi trường xã hội và nghề nghiệp. Trong từng học phần đều có một phần thời gian cung cấp những kiến thức có tính thời sự liên quan đến học phần. Trong tổng thể chương trình đào tạo, có những học phần có tính hướng nghiệp giúp sinh viên định hướng trong môi trường xã hội và nghề nghiệp, dùng kiến thức vănvà những kĩ năngbổ sung để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của xã hội. Trong quá trình học tập cũng có những hoạt động khác nhau giúp người học chủ động thích nghi với môi trường xã hội và nghề nghiệp: tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, các hoạt động ngoại khoá mà khách mời là những người hoạt động văn học nghệ thuật có uy tín. Cuối cùng,  học phần thực tập cũng là một phương thức giúp người học có thể chủ động thích nghi với môi trường xã hội và nghề nghiệp.

                                                                                 

Ảnh tập thể cán bộ hưu trí và đương nhiệm chụp tháng 9 năm 2016

Top