Hội đồng khoa học

Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa Văn học nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

PGS.TS. Phạm Gia Lâm

GV Khoa Văn học

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

Trưởng Khoa

P. Chủ tịch HĐ

3

TS. Nguyễn Thu Hiền

Phó trưởng Khoa

Thư ký HĐ

4

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó trưởng Khoa

Ủy viên

5

ThS. Đinh Thanh Hiếu

Phó trưởng Khoa

Ủy viên

6

GS.TS. Trần Ngọc Vương

Trưởng BM VHTĐ

Ủy viên

7

GS.TS. Trần Nho Thìn

GV Khoa Văn học

Ủy viên

8

PGS.TS. Hà Văn Đức

Trưởng BM VHVNHĐ

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Bá Thành

GV Khoa Văn học

Ủy viên

10

PGS.TS. Đoàn Đức Phương

Trưởng BM  LLVH

Ủy viên

11

PGS.TS. Phạm Quang Long

GV Khoa Văn học

Ủy viên

12

TS. Hoàng Cẩm Giang

Trưởng BM NTH

Ủy viên

13

ThS. Lư Thị Thanh Lê

Trưởng BM VHDG

Ủy viên

14

PGS.TS. Phạm Thành Hưng

GV Khoa Văn học

Ủy viên

15

ThS. Nguyễn Thanh Diên

Trưởng BM VHPĐ

Ủy viên

16

PGS.TS. Đào Duy Hiệp

Trưởng BM VHPT

Ủy viên

17

PGS.TS. Phạm Văn Khoái

Trưởng BM Hán Nôm

Ủy viên

Ghi chú: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Văn học được thành lập theo Quyết định số 1772 / QĐ-XHNV-TC, do GS. TS. Nguyễn Văn Khánh, nguyên Hiệu trưởng ký ngày 30 tháng 07 năm 2015.

Top