Thông báo: Hội thảo khoa học "Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam trong thế kỷ XX"

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014


THÔNG BÁO

HI THO KHOA HC


NGHIÊN CỨU NHO GIÁO Ở VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhà giáo, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học “ Nghiên cứu Nho giáo ở Việt  Nam trong thế kỷ XX”.

1. Mục đích

Hội thảo được tổ chức nhằm nhìn nhận lại quá trình nghiên cứu thảo luận về Nho giáo, các thành tựu đạt được trong suốt chiều dài thế kỷ XX với những nhân vật, khuynh hướng, vấn đề liên quan, có mục tiêu thúc đẩy các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu đối với Nho giáo. Đồng thời để kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhà giáo, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu, người có đóng góp quan trọng và là một học giả đặc biệt nổi bật trong nghiên cứu Nho giáo thế kỷ XX ở Việt Nam, người đã và đang có ảnh hưởng lớn và uy tín cao trong cộng đồng học thuật.

2. Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây:

- Sự nghiệp nghiên cứu của cố GS. Trần Đình Hượu: các nghiên cứu triết học- lịch sử tư tưởng; các nghiên cứu về văn hóa; các nghiên cứu về văn học Việt Nam, đặc biệt tập trung vào chủ đề nghiên cứu Nho giáo.

- Tình hình nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XX và các vấn đề cụ thể liên quan đến nghiên cứu Nho giáo.

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

4. Thời gian: Ngày 07 tháng 02 năm 2015

5. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà nghiên cứu viết tham luận tham gia hội thảo gửi tên bài và tóm tắt báo cáo (400 từ) trước ngày 9 tháng 01 năm 2015 và báo cáo toàn văn (từ 10-40 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 27 tháng 01 năm 2015 cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ViệtNam; Điện thoại: (04) 38584278.

Top