Hội thảo khoa học "Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam trong thế kỷ XX"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

THÔNG BÁO

HỘI THẢO KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

TRONG THẾ KỈ XX

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY MẤT HỌC GIẢ TRẦN ĐÌNH HƯỢU

(11/2/1995 - 11/2/2015)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Thời gian: 8h00 Ngày 07 tháng 02 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Top