Nguyễn Hùng Vĩ: Khóc bác Nguyễn Hải Kế

Khóc bác Nguyễn Hải Kế


   Cứ cho là “tử bất kì”

Trời xanh kia chẳng ra gì, bác ơi!

   Không thương người tốt ở đời

Thì đem xé quách cho rồi…trời xanh!

 

   Bác đi em ở sao đành

Đồng vàng thì mất đồng chinh thì còn…

 

   Đâu rồi cái thủa còn son

Câu thơ viết vội nước non tràn trề

   Mễ Trì mấy đứa nhà quê

Kẹo dồi chén nước cũng kề cà vui…

 

   Lối xưa điền dã đâu rồi

Chân trần áo xếch tơi bời đó đây

   Đâu rồi góc núi chân mây

Liêu xiêu bóng bác hao gầy lội ra...

 

   Đêm về cùng ngẫm ngọt ca

Du du thế sự nại hà lão lai…

 

   Đâu rồi cho đến ngày mai

Còn non còn nước còn dài…còn đâu!

 

   Mà thương mà tiếc mà đau

Trời xanh ta đội trên đầu thế ư?...

 

                                Hà Nội đêm 19-3-2013

                                     Nguyễn Hùng Vĩ.