Quanh quẩn tìm ai - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

QUANH QUẨN TÌM AI

Nguyễn Hùng Vĩ

 

    Ngồi buồn đốt một nén nhang

Tìm người lối dọc ngõ ngang lòng vòng.

 

   Tìm người đến chốn cửa công

Em trông thấy ghế mà không thấy người.

 

   Tìm người đến chốn ăn chơi

Thấy ngực thấy đùi chả thấy nhân duyên

 

   Tìm người đến chốn cửa chiền

Thấy bạc thấy tiền chả thấy người đâu.

 

   Tìm người đến chốn bể sâu

Thấy tôm thấy tép mà đâu thấy người.

 

   Tìm người lên tận ông giời

Thấy hương thấy khói hát lời gió mây.

 

   Tìm người cơn tỉnh cơn say

Bên kia sông lú bên này bến mê.

 

   Tìm người khắp chợ cùng quê

Em giở ra về…nước mắt như mưa…

Hà Nội 4 – 3 – 2017.