Lời Trọng Thủy

Xin cha nhặt lại giùm tấm hình hài con trẻ

Ơn sinh thành đành dứt biết làm sao

Dẫu phản phúc dối lừa giếng này không thể gột

Nàng chết quá hồn nhiên giờ con sống thế nào?

Cha là đấng trượng phu cha truy cầu nghiệp cả

Sá chi chút tình con, sá chi chữ tín thừa

Nhận lấy đi cha: thành ốc, lâu đài, móng rùa, cung nỏ…

Chỉ vắng con thôi mà đâu thiếu kẻ làm vua

Nếu còn được thác sinh trên cõi đời lần nữa

Con sẽ cầu xin cha lánh kiếp vương hầu

Nơi đồng nội hoang sơ hay âm thầm rừng suối

Miễn đừng them một lần oan nghiệp kiếp Mỵ Châu…

1/1996

Top